Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu https://www.kkkolagen.cz/, jejichž provozovatelem je společnost Kateřina Kosíková, Dlouhá 730/35, Staré město - Praha 1, 110 00, IČ: 73861774, DIČ: 8559195579 (dále jen „Poskytovatel“), a to za účelem prodeje věcí (dále jen jako „Zboží“ nebo „Produkty“).
 • Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.
 • Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (Objednávce) přednost před těmito VOP.

Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

 

DEFINICE POJMŮ

 • Klientem se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Klient může být i spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto obchodních podmínkách užívá označení „spotřebitel“). Pokud Klient v objednávkovém formuláři uvede své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.
 • Smlouvou se dle těchto VOP rozumí smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Klientem při nákupu Produktů.
 • Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy.
 • Cenou se rozumí odměna za zpřístupnění nebo dodání vybraného Produktu. Cenou je myšlena konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním (zejména u Zboží). Cena produktu byla přizpůsobena na základě automatizovaného rozhodování.
 • Webem se rozumí internetové stránky s doménou https://www.kkkolagen.cz/
 • OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Klient objednává Produkt (dále jen „Objednávka“) přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře (webového formuláře).
 • Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho Cenu. U Zboží je na Webu uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením Produktu.
 • Před odesláním objednávkového formuláře je Klient povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 • Přijetí Objednávky bude Klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky, včetně potvrzení ve smyslu § 1824a odst. 2 OZ a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Poskytovatelem.
 • V pochybnostech Poskytovatel Klienta kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky, a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.
 • Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyhotovením Smlouvy nebo potvrzení o uzavřené Smlouvě v písemné (elektronické) podobě zaslané prostřednictvím e-mailu.

 

CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA

Cena Produktů a Služeb

 • Sjednanou kupní cenou / cenou za pořízení Služby (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Produktu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).
 • Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Klienta platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky.
 • U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním Produktu. Konečná cena Zboží je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání Produktu. Zboží je doručováno do zemi uvedené na objednávce.
 • Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Klient již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Dojde-li ke změně Ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí Cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

Způsob platby

cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:

 • bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 4405683063/0800:
 • v hotovosti;
 • online platba kartou;
 • v hotovosti.
  • V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Klient obdrží fakturu, platební údaje, včetně variabilního symbolu k platbě, v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.
  • Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být dohodnuty s Poskytovatelem.
  • Kupní cena se hradí v českých korunách.
 • Splatnost kupní ceny
  • V případě bezhotovostního převodu je Cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě a ve faktuře. Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.
  • V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury bude Klientovi o přijetí platby vystaven a na e-mail uvedený v Objednávce zaslán doklad o přijaté platbě – faktura, která zároveň slouží i jako dodací list.
  • Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
  • Odesláním objednávky se spotřebitel zavazuje k zaplacení zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTU

Dodání Zboží

 • Zboží bude buď odesláno po zaplacení celkové Ceny, případně bude připraveno k osobnímu odběru po předchozím uhrazení celkové Ceny a po odeslání informace – potvrzení ohledně možnosti vyzvednutí si objednaného Zboží na konkrétní prodejně prostřednictvím e-mailu.
 • Termín a způsob dodání lze nalézt u konkrétního Produktu na Webu, konkrétně je pak sjednáno ve Smlouvě.
 • Zboží Poskytovatel odešle nejpozději do 14 dní ode dne zaplacení, pokud není na Webu uvedeno jinak. Pokud je na Webu uveden u Produktu jiný termín, který je delší než 14 dní, znamená to, že Poskytovatel Zboží nemůže dodat dříve a Klient provedením takové Objednávky potvrzuje, že s tím souhlasí.
 • Pokud je u Zboží na Webu uvedeno „ověřit dostupnost“, Produkt bude dodán v termínu po dohodě mezi Poskytovatelem a Klientem.
 • Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku zveřejněného na Webu.
 • Zboží doručuje Poskytovatel do zemí uvedené na objednávce a to prostřednictvím poštovních služeb, nebo osobním převzetím na pobočce.
 • Pokud si Klient Zboží nepřevezme, bude vráceno do skladu Poskytovatele. Náklady související s vrácením Zboží nese Klient.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • V případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet, po telefonu), má Klient právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů.
 • Poskytovatel je povinen Klientovi (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Klienta přijal.
 • Klient, přestože je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo doručeno v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Klient porušil.
 • Poskytovatel může po Klientovi, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu:
  • jestliže spotřebitel – Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  • v případě snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i OZ (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).
 • V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Klient povinen Produkt vrátit Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží, nebo
 1. a) posledního kusu Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
 2. b) poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 3. c) první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
 • Odstoupí-li Klient od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli Zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.
 • Poskytovatel uhradí Klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Poskytovatel Klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou).
 • Poskytovatel převezme Zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, Zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 • Poskytovatel odpovídá Klientovi, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající (Poskytovatel) odpovídá Klientovi, že Produkt
 1. a)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. b)je vhodná k účelu, pro který ji Klient požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil, a
 3. c)je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použit.
 • Poskytovatel odpovídá Klientovi, že vedle ujednaných vlastností

a) je Produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, a

c) Produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající Klientovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

 • Formulář pro uplatnění reklamace je k dispozici v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplněný formulář přiložit k reklamovanému Zboží v tištěné podobě. Formulář Klient může, ale nemusí užít. To znamená, že může užít také jakýkoliv formulář, kterým Poskytovateli sdělí nezbytné údaje pro vyřízení své reklamace.
 • O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo e-mailem.
 • Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, Klient Zboží následně Poskytovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Klient nemůže vadný předmět užívat.
 • Z titulu odpovědnosti za vady může Klient požadovat buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad, a to podle své volby, ledaže je jeden z uvedených způsobů odstranění vady nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od Smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít Klient nárok až v případě, že:
 • vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením Smlouvy,
 • je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Klienta.
  • Klient sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Klient změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá Klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.
  • Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Klient Produkt koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel Zboží na vlastní náklady.
  • Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Klient Poskytovateli na jeho náklady věc původně dodanou. Klient je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován.
  • Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud uživatel odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
  • Pokud v případě vrácení peněžních prostředků nezvolí Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, budou mu peněžní prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. Pokud bude Zboží zasíláno Klientovi opětovně a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu Zboží zasláno na stejnou adresu jako při původní Objednávce. V případě nehmotného plnění v elektronické podobě a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu plnění zasláno na stejnou elektronickou adresu, na kterou byla zaslána původní Objednávka.
  • Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě:
 1. vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,
 2. že Klient věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.
 • V případě, že se Klientovi, který je spotřebitelem, na Produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba, podle
  2168 a 2165 OZ, zkracuje na jeden rok.
 • Vadu lze vytknout Poskytovateli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Klienta bližším, Klient vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Vadou Zboží není opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 • U tréninkových e-booků a jídelníčků se prodávající nijak nezavazuje k tomu, že při praktikovaní cviků, přípravě pokrmů, dodržování stravovacího režimu a dalších pokynů uvedených v materiálech dosáhne Klient očekávaného výsledku, což Klient bere na vědomí. Vždy záleží na individuálním zdravotním stavu, který Poskytovatel nezná, věku i dalších relevantních důležitých informací. Klientem očekávaný výsledek, který Poskytovatel nijak nepredikuje, není ze strany Poskytovatele nijak garantován. V případě, že si s něčím nevíte rady nebo máte pocit, že vám plány nevyhovují, můžete Poskytovatele kontaktovat. Poskytovatel se vám následně pokusí poradit.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná zranění, (úraz) zdravotní nebo psychickou újmu způsobenou nesprávným prováděním cviků uvedených v tréninkových plánech či dodržováním stravovacího režimu nebo konzumací potravin uvedených v jídelníčcích. Klient je povinen dbát všech rad uvedených v tréninkových plánech a jídelníčcích, aby minimalizoval riziko jakékoliv zdravotní újmy. Pokud si nejste jistí, zdali vám váš zdravotní stav umožňuje cvičit a jíst dle námi prodávaných e-booků, pak se před zahájení cvičení a stravování vždy poraďte s vašim ošetřujícím lékařem.

 

ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Na veškeré Zboží poskytuje Poskytovatel záruku 24 měsíců od převzetí Zboží Klientem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad Zboží, které je v záruční době. V případě oprávněné reklamace má Klient právo na náhradu poštovného v nutné výši. 
 • Záruka se nevztahuje na:
 • vady vzniklé běžným používáním – změnou a únavou materiálu;
 • nesprávným použitím – mechanickým poškozením;
 • nesprávným skladováním;
 • nesprávnou údržbou a čištěním;
 • nesprávnou manipulací.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele, kontaktuje Klient Poskytovatele na e-mailové adrese info@kkkolagen.cz
 • Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem, kterým je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené těmito VOP se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web Klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.
 • Tyto VOP ve formátu PDF či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.
 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.
 • Zásady zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.
 • Tyto VOP jsou účinné od 15. 01. 2024.
 • Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.
 • V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.
 • Poskytovatel získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Poskytovatel používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem Smlouvy, s realizací dodávek dle Smlouvy a s výkonem práv a povinností dle Smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu Ochrana osobních údaj, který je k dispozici na Webu.
 • E-mailovou adresou pro zaslání odstoupení od uzavřené Smlouvy formuláře o odstoupení od smlouvy je: info@kkkolagen.cz 
 • Zboží musí Klient v případě jeho vrácení odeslat doporučeně jakoukoliv přepravní společností na adresu provozovny spolu s formulářem o odstoupení od smlouvy:  Kateřina Kosíková, Kobylí 395, 691 10 Kobylí  kompletní, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami

Zásady ochrany osobních údajů

 

Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

Kateřina Kosíková, Dlouhá 730/35, Staré město - Praha 1, 110 00, IČ: 73861774, DIČ: 8559195579 (dále také jen „Zprostředkovatel“ nebo „správce“) tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) v pozici správce, nebo zpracovatele osobních údajů dle GDPR informuje všechny návštěvníky těchto webových stránek, své obchodní partnery, potenciální zaměstnance a klienty o zpracování jejich osobních údajů.

Informace obsažené v tomto dokumentu doplňují informace, které jsou zákazníkům poskytnuty v uzavírané smlouvě.

 

Osobními údaji jsou:

1)  identifikační údaje- tedy jméno, příjmení, uživatelské jméno, hash, heslo;

2)  kontaktní údaje: tel. číslo, emailová adresa, doručovací a fakturační adresa;

3)  údaje ve vašem účtu, nastavení newsletterů, apod.;

4)  údaje o vašich objednávkách: vámi zadané údaje jako jsou služby a placení služby, apod.;

5)  údaje o vašem chování na webu.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Kateřina Kosíková, Dlouhá 730/35, Staré město - Praha 1, 110 00, IČ: 73861774, DIČ: 8559195579, tel. Č. 722 906 389 email: info@kkkolagen.cz správce jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Můžete ho kontaktovat elektronicky na emailové adrese info@kkkolagen.cz nebo na tel. Č. 777 756 177

 

Účely zpracování osobních údajů, právní tituly, oprávněné zájmy a další informace

Účely zpracování osobních údajů jakož i informace o právních titulech, oprávněných zájmech a informace ohledně toho, že osobní informace jsou zpracovány pouze na základě svobodného a aktivního souhlasu klienta jsou vždy obsaženy v uzavřené smlouvě, nebo v obchodních podmínkách uveřejněných na webu Zprostředkovatele. Ke zpracování osobních údajů dochází také za účelem plnění zákonných povinností Zprostředkovatele vyvstávajících z daňového řádu, nebo jiného zákonného právního předpisu. Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce. Tyto osobní údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, které sledují oprávněný zájem Zprostředkovatele, tedy:

1)  z komunikace s potenciálními klienty zejm. e-mailem a dalšími vhodnými prostředky. Za tímto účelem mohou být osobní údaje (kontaktní, osobní údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami) zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

2)  z důvodu předcházení podvodům, účely kontroly nastavených technologických procesů, z důvodu oprávněného zájmu Zprostředkovatele. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.

3)  náboru nových zaměstnanců, kteří v rámci přijímací pohovoru sdělí Zprostředkovateli své osobní údaje. Údaje neúspěšných uchazečů jsou uchovány maximálně po dobu 6 měsíců za účelem jejich případného užití spočívající v oslovení s jinou nabídkou zaměstnání/ účasti v jiném nebo opakovaném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice, nedohodnou-li se strany jinak. K případnému prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení a to na základě oprávněného zájmu Zprostředkovatele mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.

4)  přímého marketingu, kterým se rozumí zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem na základě oprávněného zájmu Zprostředkovatele. Zprostředkovatel upozorňuje, že pokud zákazník podá u konkrétní služby námitku proti přímému marketingu, Zprostředkovatel již nadále nebude nijak zpracovávat osobní údaje zákazníka za tímto účelem, stejně tak jako přestane zákazníka oslovovat/ zasílat obchodní nabídky.

5)  z důvodu výkonu a prosazování právních nároků v rámci reklamací, soudních sporů a výkonů rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

6) plnění smlouvy dodavateli zboží a služeb Zprostředkovatele. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění smlouvy s těmito dodavateli. Po uplynutí této doby dále Zprostředkovatel uchovává tyto údaje na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání 4 let (trvání promlčecí doby po 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí) s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává Zprostředkovatel vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb. V oblasti účetnictví a daní mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce z důvodu plnění zákonných povinností stanovených zákonem o účetnictví nebo zákonem o dani z přidané hodnoty.

7) poskytování služeb klientům a těm, kteří jsou jejich adresáty. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a to na základě plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Po uplynutí této doby údaje se dále uchovávají osobní údaje na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání 4 let (trvání promlčecí doby po 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí) s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává Zprostředkovatel vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

8) šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv a to na základě oprávněného zájmu Zprostředkovatele, kterým se zpracovávají osobní a kontaktní údaje u stávajících klientů. Osobní údaje mohou být zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se ukončí trvání smlouvy mezi Zprostředkovatelem a klientem.

9)  v souvislosti se Zprostředkovatelem poskytnutými službami se uchovávají osobní údaje třetích osob. Zprostředkovatel zejména zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související se Zprostředkovatelem poskytnutými službami. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem.

10) osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení a to na základě předchozího souhlasu. Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje v souladu se zák. č.  420/2004  b. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

11) plnění zákonných povinností  je důvodem, proč zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Rozhodující v této věci jsou zejm. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používá Zprostředkovatel po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem, nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.

12) osobní údaje zpracovává Zprostředkovatel také na základě oprávněného zájmu za účelem získání informací, na základě kterých budou služby Zprostředkovatele v budoucnu zlepšovány a pro poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám může být zobrazena na Webu.

 

Zabezpečení

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny náležitými organizačně technických opatřeními. Využívány jsou také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na serverech Zprostředkovatele. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou fyzické nebo právnické osoby, případně orgán veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se nicméně za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zprostředkovatel uplatňuje nejvyšší možný standard zabezpečení osobních údajů. Jen je-li to nezbytně nutné, sdílí v nezbytné míře osobní údaje s jeho smluvními partnery- advokáti, IT služby, etc. Se všemi těmito subjekty však Zprostředkovatel nejprve uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručí, že s osobními údaji bude nakládáno s úctou, s maximální ochranou proti zneužití a dalšího šíření a jen v nezbytném rozsahu.

Zprostředkovatel předává osobní údaje následujícím příjemcům, kteří mají uzavřenu příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů a to pro plnění potřebných účelů dle nařízení GDPR:

 1. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje může Zprostředkovatel předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to všem dodavatelům služeb, kteří se podílejí na plnění vámi zakoupených služeb.

 1. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytování doručovatelských a účetních služeb:
 2. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví zaměstnanců a klientů:
 3. Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje za účelem marketingu či zlepšení kvality služeb:
 4. Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje pro účely související s výkonem pracovněprávních povinností:

 

Doba, po které jsou osobní údaje uloženy

Základní doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy, je vždy stanovená v uzavírané smlouvě mezi klientem a Zprostředkovatelem.

Není-li stanoveno výslovně jinak,

 • osobní údaje potenciálních klientů, kteří předali své osobní údaje, ale smlouvu neuzavřeli, jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku, a to pro evidenční účely;
 • pro evidenční účely na dobu 5 let jsou uchovávány osobní údaje klientů od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy.

 

Další uchovávané údaje

Uchovávány jsou také veškeré další informace, osobní údaje, které klienti předají o jiných fyzických osobách, se kterými spolupracuje nebo jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je klient povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů Zprostředkovatelem.

 

ZPROSTŘEDKOVATEL opětovně zdůrazňuje, že SVÉ SOUHLASY s poskytnutím a zpracováním osobních údajů JEDNODUŠE ODVOLÁTE sdělením na adresu provozovny Kobylí 395, 691 10. Těmito způsoby posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Máte tak právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, viz níže;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR a to zejm. pokud:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; Ve všech případech zpracovávání osobních informací ze strany Zprostředkovatele má klient právo podat proti takovému zpracování námitku. Námitka je posléze posouzena, a pokud pro to existují náležité zákonné důvody, bude ji vyhověno. Především máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Zprostředkovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Zejména máte právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a

b) zpracování se provádí automatizovaně

 • právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách a to také dle čl. 7 GDPR.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 1. Pro doplnění práva podat stížnost k dozorovému úřadu, Zprostředkovatel uvádí, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, emailem, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
 5. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte Zprostředkovatele kontaktovat a to na emailu info@kkkolagen.cz.
 6. Osobní údaje jsou uloženy na serveru s datovým uložištěm lokalizovaným v EU.

 

 

 

Cookies

Zásady užívání tzv. cookies

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 05. 02. 2024.

Úvod

Naše webové stránky https://www.kkkolagen.cz/ (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu. Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme „cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).

 

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookies je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

 

Cookies

3.1 Nezbytné (Technické nebo funkční) soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

3.2 Statistické a analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Pomocí těchto analytických souborů cookies získáme informace o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání analytických souborů cookies.

3.3 Marketingové soubory cookies

Na tomto webu používáme reklamní soubory cookies, což nám umožňuje přizpůsobit reklamy za vás a my (a třetí strany) získáváme informace o výsledcích kampaně. To se děje na základě profilu, který vytvoříme na základě vašeho kliknutí a surfování na webu a mimo něj. S těmito cookies jste jako návštěvník webu spojeni s jedinečným ID. Slouží také k tzv. sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

 Umístěné cookies

Google analytics

 • analytická – 2 roky (doba uchování)

Seznam.cz

 • analytická – 1 měsíc (doba uchování)

Facebook.com

 • marketingová – 3 měsíce (doba uchování)

 Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na "Uložit předvolby", souhlasíte s používáním kategorií souborů cookies a pluginů, které jste vybrali v rozbalovací nabídce, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

5.1 Správa nastavení souhlasu

Nezbytné

Statistické

 

Marketingové

 Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

 Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Kateřina Kosíková,

Kobylí 395, 691 10 Kobylí,

IČ: 73861774, DIČ: 8559195579

email: info@kkkolagen.cz

tel.: 777 756 177

 

 

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách www.aboutcookies.org